Huisregels en privacy

Enkel op afspraak !

25 min' sessie 35 €

50 min' sessie 65 €

80 min' sessie 95 €

Bij het uitlopen van een sessie wordt 10 € per beginnende 10 min' aangerekend,

tenzij dit samen valt met boven vermelde tijds indeling. (vb.65min'= 75€ / 86min' = 90min' =105 €)

 

Aanvullende kosten zijn eventueel van (Bach)remedies, voedingssupplementen en ortho-preparaten

Welke vrij in de handel verkrijgbaar zijn.

 

Bij verhindering of annulatie dient U dit uiterlijk 24 uur van te voren te melden,

anders worden de kosten in rekening gebracht. geef tijdig een seintje als je denkt het niet te halen. (file, ongeval …)

Heeft u nog vragen? Of wilt u een afspraak vastleggen?

U kan ons vrijblijvend bereiken van maandag tot vrijdag tussen 16.00 u  -  21.00 u op   013-32 58 10.

of via mail: heaven-earth@telenet.be

Bij het niet op nemen of afwezigheid gelieve een bericht achter te laten op het antwoordapparaat met duidelijke vermelding van naam en telefoon nummer en de reden van uw contact.

Indien nodig wordt u zo snel mogelijk terug gecontacteerd. Dank U.

  

Algemene voorwaarden:

Algemeen

 • Connect your Body gaat ervan uit dat de cliënt, wanneer deze een afspraak maakt, kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden, zoals vermeld op de website van Connect your body en dat de cliënt akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.
 • De praktijk bevindt zich in een woonhuis op de 1e verdieping. Er is geen lift aanwezig. Cliënten die slecht ter been zijn, dienen hier rekening mee te houden. Eventueel kan er in overleg een oplossing voor de behandelplaats worden gezocht.
 • Bij het maken van een afspraak of tijdens de anamnese (intakegesprek), worden altijd uw persoonlijke gegevens gevraagd. Deze gegevens, als ook andere informatie die tijdens de behandeling wordt toevertrouwd, worden vertrouwelijk behandeld. Zonder uw toestemming wordt deze nooit aan derden verstrekt.
 • Heaven-Earth, Connectyourbody geeft geen erotische of sensuele behandeling. Cliënten die toch seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen doen, worden per direct uit de praktijk verwijderd en zullen niet meer worden behandeld met betalen van afgesproken tijdseenheid.

 

Afspraken en behandelingen

 • Behandeling alleen op afspraak.
 • Elke afspraak, zowel telefonisch als via e-mail gemaakt, is bindend en kan alleen telefonisch worden geannuleerd. Een eerste afspraak is een commitment voor 3 á 5 sessies naar gelang klachten en behandelmethode.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaande aan de behandeling kosteloos worden geannuleerd. Afspraken die binnen 24 uur worden geannuleerd of wanneer men niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, worden tegen een half uur behandeling aan gerekend, plus eventuele extra kosten. Tenzij er sprake is van overmacht, te bepalen door Connect your Body. Geef tijdig een seintje als je denkt het niet te halen. (file, ongeval …)
 • Tijdens de eerste afspraak zullen er vragen worden gesteld (anamnese -bodyreading in ondergoed) over o.a. ziekte, medicijngebruik en sport- en medisch verleden. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie, en de juistheid daarvan, die hij/zij verstrekt tijdens dit gesprek en tijdens de behandeling. Aan de hand van de anamnese maar ook tijdens de behandeling kan men besluiten om niet (verder) te behandelen en/ of de cliënt door te verwijzen naar een arts of specialist. Zie ook Contraindicaties onder aan deze Algemene Voorwaarden. Als u twijfelt of u gemasseerd mag worden, vraag dit dan eerst na bij uw huisarts.
 • Wat houd een behandeling in intakegesprek, uitkleden, bodyreading, behandeling, aankleden, na bespreking, tips - oefeningen, afrekenen.
 • Connect your Body Is geen fysiotherapeut of arts en dus niet bevoegd om diagnoses te stellen bij ziekte of blessures of andere verwondingen of aandoeningen. Een behandeling is complementair (aanvullend) en gericht om het zelf genezend mechanisme van de cliënt te stimuleren.
 • Mocht Connect your Body door ziekte of vanwege andere geldige omstandigheden niet in staat zijn de afgesproken behandeling uit te voeren, dan zal men de cliënt hiervan tijdig op de hoogte brengen en zal voor de desbetreffende behandeling een nieuwe afspraak worden gemaakt.
 • Draag bij voorkeur gemakkelijk zittende kleding en doe sieraden zoveel mogelijk af.
 • Connec your Body behoudt zich te allen tijden het recht personen de toegang te ontzeggen of te weigeren, zonder opgave van reden.

 

Tarieven en betalingen 

 • Bij behandeling van particulieren dient de betaling direct na de behandeling contant worden voldaan. (zo gepast mogelijk)
 • Connect your Body behoudt zich het recht te allen tijden de tarieven te wijzigen. Voor afspraken gemaakt voor de tariefwijziging geldt het tarief dat geldig was op het moment dat de afspraak gemaakt werd.

 

Hygiëne

 • Ethiek en hygiëne zijn vanzelfsprekend. Van de cliënt wordt daarbij verwacht dat deze schoon op de afspraak verschijnteventueel een douche te nemen en even langs te lopen bij het toilet vooraf uw bezoek aan de praktijk is een must .
 • De cliënt daarentegen kan verwachten dat de praktijkruimte en gebruiksmaterialen schoon zijn. Natuurlijk is het mogelijk om uw eigen handdoeken mee te nemen.

 

Kortings- en Massagebon, Klantenkaart

 • Massagebonnen en andere actiebonnen zijn niet inwisselbaar voor geld.
 • De Massagebon is verkrijgbaar voor ieder gewenst bedraag - aantal behandelingen.
 • Kortingen zijn niet van toepassing bij de aanschaf van de Massagebon.
 • Alleen originele bonnen van Heaven-Earth worden geaccepteerd. Eenmaal afgegeven en betaalde Massagebonnen kunnen niet meer worden geannuleerd.
 • De bonnen  en Acties zijn niet geldig in combinatie met andere acties, tenzij anders vermeld.
 • De bonnen zijn geldig tot de datum vermeld  en is persoonsgebonden, over het algemeen een half jaar na de aankoop datum.                                                       

 

Aansprakelijkheid

 • De behandeling is resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. En kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling door Connect your Body.
 • Connect your Body kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onjuiste informatie over een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.
 • Kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

 

Absolute algehele contra-indicaties

     zie therapieën - methoden

(er mag in het geheel geen massage gegeven worden)

 • Hartaandoeningen
 • Ernstige vaataandoeningen
 • Trombose
 • Koorts
 • Infectie en infectieziekte (griep, long- en keelontsteking)
 • Zwangerschap
 • Hoge bloeddruk
 • Kanker
 • Besmettelijke huidziekte
 • Totale uitputting
 • Hevige algemene pijn (geen spierpijn)
 • Bij gebruik van drugs of alcohol
 • Bij gebruik van sommige medicijnen, bv. bloedverdunners, antibiotica en antidepressiva gelieve dit te melden voor aanvang.

 

 Op bovengenoemde Algemene Voorwaarden kan alleen door Connect yourBody een uitzondering worden gemaakt, lees ook de privacy en cookie beleid.

PRIVACYVERKLARING

Art.1 Privacyregels

De Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (= AGV, van toepassing vanaf 25 mei 2018) legt strikte regels en voorwaarden op aan bedrijven en handelaars bij de verwerking van persoonsgegevens en dit om de privacy te beschermen.

Met deze privacy overeenkomst willen we u duidelijke en nauwkeurige informatie geven over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Art.2 De verwerkingsverantwoordelijke

De "verwerkingsverantwoordelijke" van uw persoonsgegevens is de verantwoordelijke van de website die u heeft gebruikt en via dewelke u persoonsgegevens heeft gegeven.

Art.3 Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

We kunnen uw persoonsgegevens alleen verwerken voor legitieme en noodzakelijke doeleinden (art. 6 van de AVG):
Dat betekent dat we uw persoonsgegevens verwerken, al dan niet elektronisch, voor legitieme contractuele, zakelijke en veiligheids-/beveiligingsdoeleinden.
Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende :

 • Aanvragen voor informatie, aanbiedingen en prospecten;
 • Mededelingen in het kader van de uitvoering van het contract;

Art.4 Wat zijn de persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie met betrekking tot u op basis waarvan u kan worden geïdentificeerd. Anonieme gegevens aan de hand waarvan iemand niet kan worden geïdentificeerd, worden daarom niet als persoonsgegevens beschouwd. Uw persoonsgegevens kunnen onder meer zijn :

 • Gegevens met betrekking tot uw identiteit (naam, voornaam, adres, btw-nummer, bedrijfsnummer, enz.;
 • Persoonlijke statusgegevens (telefoonnummer, persoonlijke e-mail, ...);
 • Financiële gegevens (bankrekeningnummer, factureringsgegevens, ...);
 • Gegevens met betrekking tot de uitvoering van een contract (voorwerp van het contract, factureringsadres, beroepsmatige gegevens, ...);
 • Gegevens met betrekking tot het gebruik van elektronische apparatuur, zoals computers (wachtwoord, logingegevens, elektronische identificatiegegevens, factureringsgegevens, ...);

Gevoelige gegevens :
De verwerking van persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen of de religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging blijkt, alsook de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de identificatie van een natuurlijke persoon als zodanig of gegevens die de seksuele geaardheid of het seksuele leven van een natuurlijke persoon betreffen, zijn verboden.
Wij verbinden ons ertoe dit verbod strikt na te leven.

Hoe gebruiken we uw gegevens ?
Met wie delen we uw gegevens ?

 

Art.5 Bronnen en oorsprong van persoonsgegevens

Naar alle waarschijnlijkheid zijn de initiële gegevens van uzelf afkomstig. Indien u niet van plan bent de vereiste of noodzakelijke gegevens te verstrekken, kunt u bepaalde voordelen verliezen en/of kunnen we besluiten onze diensten te beëindigen.

Art.6 Toegang tot persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zijn normaal gezien alleen voor intern gebruik. Voor bepaalde legitieme redenen kunnen uw persoonsgegevens aan en door derden worden verstrekt of zelfs verwerkt. We zorgen ervoor dat onze onderaannemers de AVG-regelgeving naleven. De gegevensverwerking door deze laatsten is onderworpen aan een strikt juridisch kader.

Art.7 Bewaartermijn van de gegevens

We zetten de nodige middelen in om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens worden bewaard voor de hierboven beschreven doeleinden en dat deze de wettelijke termijnen niet overschrijden.

Art.8 Wat zijn uw rechten ?

Wij verbinden ons ertoe passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de veiligheid van de verwerking van persoonsgegevens van iedereen te waarborgen (Art. 32 van de AVG).

 • - Recht op toegang (Art. 15 van de AVG);

Wij verlenen het recht op toegang tot uw eigen persoonsgegevens en het recht om deze te verkrijgen of er een kopie van te maken voor zover dit redelijk is.

 • - Recht op rechtzetting (Art. 16 van de AVG);

Wij kennen de mogelijkheid toe om een rechtzetting van foutieve gegevens aan te vragen en te vragen deze aan te vullen zoals ze moeten zijn. We zullen de wijzigingen meedelen aan de betrokken partij.

 • - Recht om te worden vergeten (Art. 17 van de AVG) en het recht op beperking van de verwerking (Art. 18 van de AVG);

Wij verbinden ons er in het bijzonder toe om in de volgende gevallen de verwijdering van persoonsgegevens toe te staan :

  • - Gegevens die niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt;

 

  • - U maakt bezwaar tegen de verwerking;

 

  • - De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

 

 • - Recht om een klacht in te dienen (Art. 77 van de AVG);

De klant heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de privacycommissie indien hij van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens een inbreuk vormt op de AVG.

Art.9. Wat is onze verbintenis

We hebben tot doel beveiligingstechnieken te implementeren om de opgeslagen gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, ongepast gebruik, wijzigingen, onwettige of accidentele vernietiging en onbedoeld verlies.

Art.10. Procedure bij inbreuken

Het is altijd mogelijk dat de persoonsgegevens die worden verwerkt in verkeerde handen vallen als gevolg van menselijke fouten, computerfouten, enz.
Indien de inbreuk een hoog risico oplevert voor de rechten en vrijheden van de persoon, zullen we de betrokkenen onmiddellijk op de hoogte brengen van de feiten en maatregelen. We zullen ervoor zorgen dat de nodige stappen worden ondernomen om de privacycommissie van de inbreuk in kwestie op de hoogte te brengen binnen 72 uur na kennis te hebben genomen van de inbreuk, tenzij de inbreuk geen hoog risico vormt voor de rechten en vrijheden van de persoon. (Art. 32-34 van de AVG).

Uw toestemming :

Art. 11. Toestemming

U dient uw uitdrukkelijke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming te geven voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde, op eenvoudig schriftelijk verzoek, in te trekken. We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen.

Laatste versie gewijzigd 24 aug. 2020

 

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken